A few more photos from Gordon.......thanks
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
Thanks to Gordon Dick for the photos